Vergaderingen

Het bestuur van STAK komt gedurende het jaar in beginsel tweemaal voor een bestuursvergadering bijeen. Daarnaast wordt de jaarlijkse algemene vergadering van Fugro bijgewoond. Jaarlijks brengt STAK aan certificaathouders rapport uit omtrent de werkzaamheden van STAK gedurende het verslagjaar (artikel 19.2 van de administratievoorwaarden).

STAK houdt geen jaarlijkse certificaathoudersvergaderingen. Certificaathouders kunnen zelf reeds op basis van de aan hen verleende volmacht stemrecht uitbrengen in een algemene vergadering van Fugro en zij kunnen daar indien gewenst ook hun mening over een bepaald onderwerp kenbaar maken. Een “tweede” vergadering op certificaathoudersniveau zou de facto leiden tot onevenredige invloed voor degenen die in beide vergaderingen verschijnen doordat zij in de gelegenheid zijn invloed uit te oefenen op het bestuur van STAK ten aanzien van de wijze waarop STAK het stemrecht uitoefent op de aandelen waarvoor geen volmacht is verleend.

Het bestuur van STAK is (wel) altijd bevoegd om een certificaathoudersvergadering bijeen te roepen en zal van die bevoegdheid gebruik maken als zij daar in het gegeven geval aanleiding toe ziet (artikel 13.1 van de administratievoorwaarden).