Doelstelling

 

Stichting Administratiekantoor Fugro (“STAK”), gevestigd te Leidschendam, heeft – verkort weergegeven – als doelstelling het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam ten titel van beheer verwerven en administreren van de op naam luidende aandelen in het kapitaal van de te Leidschendam gevestigde naamloze vennootschap Fugro N.V. (“Fugro”) en het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten. Daaronder is begrepen het uitoefenen van stemrecht, claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen.

STAK is verplicht hetgeen zij op de door haar gehouden aandelen ontvangt aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat ontvangen aandelen in Fugro worden uitgekeerd in de vorm van certificaten (artikel 2 van de statuten en artikel 1 van de administratievoorwaarden).

STAK zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen op zodanige wijze, dat de belangen van Fugro en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Aanmelding voor een algemene vergadering van Fugro door een certificaathouder geldt in beginsel als een verzoek aan STAK tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt uit te oefenen. Deze certificaathouders kunnen het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouders in persoon in die algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur van STAK opereert volledig onafhankelijk van Fugro.