Certificaathouders

Op Euronext Amsterdam worden uitsluitend stemrechtloze certificaten van aandelen Fugro genoteerd en verhandeld. Deze beperkt royeerbare certificaten worden uitgegeven door STAK.

Certificaathouders (en hun gevolmachtigden):

  • mogen, na tijdige schriftelijke aanmelding, aandeelhoudersvergaderingen van Fugro bijwonen en kunnen aldaar het woord voeren.
  • zijn gerechtigd om STAK te verzoeken een volmacht te verlenen om het stemrecht op de (onderliggende) aandelen, waartegenover de door de betrokkene gehouden certificaten zijn uitgegeven, uit te oefenen. Het bestuur van STAK mag deze volmacht slechts beperken, uitsluiten of herroepen indien:

a. een openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op de (certificaten van) aandelen in Fugro of de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat daartoe wordt overgegaan, zonder dat overeenstemming is bereikt met Fugro;

b. een certificaathouder of meerdere certificaathouders volgens een onderlinge regeling tot samenwerking al dan niet met dochtermaatschappijen tenminste 25% van het geplaatste kapitaal van Fugro verschaffen of doen verschaffen; of

c. uitoefening van het stemrecht naar het oordeel van het bestuur van STAK wezenlijk in strijd is met het belang van Fugro en de daarmee verbonden onderneming.

  • kunnen, mits zij natuurlijke personen zijn, de certificaten inwisselen voor de (onderliggende) aandelen tot per aandeelhouder maximaal 1% van het geplaatste aandelenkapitaal van Fugro.