Bestuur

Het bestuur van STAK opereert volledig onafhankelijk van Fugro. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van STAK zelf voor een periode van vier jaar. Een bestuurder kan tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in het bestuur van STAK en nadien tweemaal voor een periode van twee jaar. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het jaarlijkse verslag van het bestuur van STAK.

Certificaathouders die ten minste 15% van het totale aantal geplaatste certificaten vertegenwoordigen, kunnen verlangen dat een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen om een aanbeveling voor de benoeming van een bestuurder van STAK te doen.

Het huidige bestuur van STAK is samengesteld als volgt:

Marc van Gelder  (voorzitter)

De heer Van Gelder was onder meer bestuursvoorzitter van Mediq N.V. Hij is onder meer president-commissaris van VastNed Retail.

Rein Willems

De heer Willems is 38 jaar werkzaam geweest bij Royal Dutch Shell. Hij is onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Essent en de Nederlandse Investeringsinstelling en lid van de raad van commissarissen van Caldic Chemie.

Niek Zaman

De heer Zaman was notaris en partner van Loyens & Loeff van 1987 tot 2015. Hij was bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht van 2006 tot 2016 en is sedert 2013 gewoon hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Vacature

Het bestuur heeft besloten een opvolger te benoemen voor de heer van Rooijen die per 30 Juni 2019 is teruggetreden uit het bestuur van STAK.

Het bestuur is voornemens mevrouw A.P.M.  Van der Veer-Vergeer voor een periode van 4 jaar te benoemen tenzij certificaathouders die tenminste 15% van het totale aantal geplaatste certificaten vertegenwoordigen, voor 4 september 2019 een vergadering verlangen om een aanbeveling voor de benoeming van een bestuurder te doen.

Ada van der Veer was onder meer vice-voorzitter van de Directie van Staal Bank Holding en CEO van Currence Holding en is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Arcadis Nederland, de Nederlandse Monitoring Commissie Accountancy en commissaris bij DeGiro.