Bestuur

Het bestuur van STAK opereert volledig onafhankelijk van Fugro. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van STAK zelf voor een periode van vier jaar. Een bestuurder kan tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in het bestuur van STAK en nadien tweemaal voor een periode van twee jaar. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het jaarlijkse verslag van het bestuur van STAK.

Certificaathouders die ten minste 15% van het totale aantal geplaatste certificaten vertegenwoordigen, kunnen verlangen dat een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen om een aanbeveling voor de benoeming van een bestuurder van STAK te doen.

Het huidige bestuur van STAK is samengesteld als volgt:

Marc van GelderĀ  (voorzitter)

De heer Van Gelder was onder meer bestuursvoorzitter van Mediq N.V. Hij is onder meerĀ president-commissaris van VastNed Retail.

Bram Asscher

De heer Asscher was tot januari 2005 onder meer partner bij Houthoff Buruma en is thans actief als arbiter en juridisch adviseur.

Jan van Rooijen

De heer Van Rooijen was onder meer voorzitter van KPMG Corporate finance N.V. en CFO van KPMG Holding N.V.

Rein Willems

De heer Willems is 38 jaar werkzaam geweest bij Royal Dutch Shell. Hij is onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Essent en de Nederlandse Investeringsinstelling en lid van de raad van commissarissen van Caldic Chemie.

Aankondiging voornemen benoeming nieuw lid van het Bestuur

Per 1 augustus 2017 zal de heer A.L. Asscher als lid van het Bestuur aftreden. Het bestuur van het Administratiekantoor is voornemens prof. mr. D.F.M.M. Zaman te benoemen als lid van het Bestuur. Het Bestuur stelt, met inachtneming van artikel 4 lid 3 van de statuten, certificaathouders vertegenwoordigende tenminste 15% van de uitstaande certificaten tot 30 augustus 2017 in de gelegenheid het Bestuur te verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen om een aanbeveling voor de benoeming van een lid van het bestuur van het Administratiekantoor te doen. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend en dient naam en adres van de aanbevolen persoon te vermelden.

De heer Zaman (1955) was notaris en partner van Loyens & Loeff van 1987 tot 2015. Hij was bijzonder hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht van 2006 tot 2016 en is sedert 2013 gewoon hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.